PADESÁTÁ DEVÁTÁ BOHOSLUŽBA DESERT - 11. 11. 2012

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. (Mi 6,8)

Naše doba je typická obrovským přísunem informací. Díky médiím a zejména díky internetu člověk nikdy předtím takové množství informací neměl. Informací je víc, než jsme schopni zpracovat. Jsou k dispozici, to je skvělé, ale je otázka, zda jsme schopni je dobře utřídit, zpracovat a použít. Podržet v paměti to, co je opravdu důležité a pro náš další život zásadní.

Slova, která jsem přečetl z proroka Micheáše, patří k těm, na nichž závisí a na nichž se rozhoduje lidský život. Stojí za to si je zapamatovat, mohou nás provázet životem jako maják, jako opora, jako základ, se kterým nic nepohne.

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá. V obrovském množství informací je tu také jedna, která je boží a která nabízí dobrý způsob života. Za čím v životě jít? O co se snažit? Jak žít? Na čem stavět, čeho se držet? Kde je naše lidské poslání? V čem je smysl života?

Tak pozor, podle tohoto textu je to jen tohle, jenom tyhle tři věci: abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Informace nádherně stručná, jakoby jednoduchá, a přitom naprosto zásadní a velmi hluboká.

1) Jen to, abys zachovával právo. Původně šlo ve Starém zákoně o právo Hospodinovo, o zákon boží, ale týká se to jistě i našeho současného právního řádu, který na základech biblických během staletí vyrostl. Žít v úctě k právu, respektovat zákony, to je předpoklad dobrého a bezpečného života. Je to cosi základního, bez čeho není možný ani život jednotlivce, ani život společnosti. Nečinit bližním bezpráví, ale společně s nimi se vztahovat k řádu, který je nad námi a který platí, který respektujeme, v tom je základ všeho. Tam, kde právo není v úctě, kde se zákony nerespektují, tam se život maří, tam se lidem ubližuje, tam se člověk nemůže cítit bezpečně. Starost o to, aby právní řád byl co nejlepší a všichni jej měli v úctě, to je základní pilíř lidského počínání. A zároveň obrovské pole působnosti, jak pomáhat lidem - právo je způsob služby, právo má sociální dopad.

2) Jen to, abys miloval milosrdenství. Ještě je tu však cosi víc než právo, víc než zákony. Už Sz o tom věděl, ale pak zejména evangelia to pořád znovu vyjadřují - ve všech sporech a polemikách Ježíše s farizeji a zákoníky. Ano, právo je základní pilíř, ale ještě je tu něco hlubšího a důležitějšího, něco, co je boží a co i před zákonem má přednost. Je to milosrdenství, totiž soucit s člověkem v nouzi, odpuštění provinilým, štědrost a velkorysost vůči člověku, nezištnost a pomoc. Toto Bůh podle Ježíše preferuje, takový je on k nám a takoví i my můžeme být ke svým bližním. To je, řekl bych, hlavní princip života dobrého, života křesťanského: skrze Krista přijmout milosrdenství a žít v něm. Milosrdenství nade vše milovat - pro sebe i pro druhé. Tak se překonává naše sobectví i zloba světa. Naše vztahy s bližními dostávají dobrou kvalitu. Právě milosrdenství je tím hlavním obsahem božího díla s námi v JK.

3) Jen to, abys pokorně chodil se svým Bohem. Nebuďte bezohlední hulváti, arogantní namyšlenci, pyšní sobci. Nechtějte druhé přechytračit, oklamat je, vyzrát nad nimi. Nepokládejte se za nejdůležitější na světě. Ale pokorně choďte se svým Bohem, to znamená ptejte se vždy znovu, v každé nové situaci, co je skutečně dobré. Hledejte boží slovo, hledejte boží vůli, zkoumejte, co je dobré, prospěšné a užitečné. Neuzavřete se ve svých názorech, nezabedněte se ve svých představách, ale zůstaňte otevření pro nové podněty, čekejte od budoucnosti vždycky něco pěkného a překvapivého, radujte se z možností, které se před vámi otvírají. Žijte vděčně a s nadějí.

Milí přátelé, přejme si tedy, abychom v záplavě roztodivných informací právě tuto stručnou informaci nezapomněli a ve svém životě věděli, co je dobré, co je boží: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Amen