PADESÁTÁ PÁTÁ BOHOSLUŽBA DESERT - 15. 4. 2012

Milosrdenství a pravda nechť neopouštějí tě, přivaž je k hrdlu svému, napiš je na tabuli srdce svého. A nalezneš milost a prospěch výborný před Bohem i lidmi. Doufej v Hospodina celým svým srdcem svým, na rozumnost pak svou nespoléhej. Na všech cestách svých snažuj se jej poznávati, a onť spravovati bude stezky tvé. Nebývej moudrý sám u sebe; boj se Hospodina, a odstup od zlého. Toť bude zdraví životu tvému a rozvlažení kostem tvým. (Přísloví 3,3-8)

Je to jedna ze základních lidských vlastností, že chceme v životě nějakým způsobem obstát, být dobří, uznávaní a vážení. Chceme nalézt - jak říká text - prospěch výborný před Bohem i před lidmi. Kdo by nechtěl v životě něco znamenat! Vždyť nemít nikoho, kdo si mne váží a komu jsem ku prospěchu, to znamená ztratit zakotvení, nemět se ke komu vztahovat a pro koho být. Je to důležité - hledat a nalézat své místo, svůj význam, svou hodnotu, svůj prospěch výborný.

A teď: podle textu - a snad vůbec podle křesťanské víry - nalezení milosti a prospěchu výborného před Bohem i lidmi spočívá ve dvojím: v milosrdenství a pravdě. To je úžasná věc, protože to znamená, že tvá hodnota a tvůj význam nezáleží jen na tvých schopnostech, na tvém vzdělání, tím méně třeba na tom, jak vypadáš. Šanci má každý. Jde o to, co Bůh nabízí, co do nás vkládá a co od nás také očekává:

Za prvé milosrdenství, tj. lásku, z níž je život a která se projevuje odpuštěním, solidaritou, pomocí potřebným, a také koncem hněvu, koncem nenávisti. V tom je tvá hodnota a tvůj význam. To je možnost pro každého, na tisícero způsobů a tisícero variant, ať jsi mladý nebo starý. Neboť milosrdenství není v tomto světě nikdy dost a vždycky se ho nedostává.

A za druhé je to pravda, v tom je tvůj prospěch výborný, když je při tobě pravost, přímost, ryzost. Když je na tobě vidět, že tvůj život má nějaký smysl, k něčemu odkazuje, že jsi někomu odpovědný, že záleží na tvém životním postoji. To má být na tobě vidět, že je nad tebou ještě autorita jiná, svrchovaná a nás přesahující, autorita pravdy, kterou jako křesťané vidíme v božím Synu, v Kristu Ježíši.

Toto dvojí, co ti Bůh dává, dvě strany téže mince, nemá tě opouštět. Máš si to přivázat k hrdlu svému, abys při každém hlásku, byť bys sebevíc blábolil a pindal, na to musel pomyslet. Máš si to napsat na tabuli, na tabuli srdce svého, aby tvé myšlenky nemohly to pominout, a přes všechno propadání do lži a výmluv a všelijakých zbytečných řečí, musel jsi vždy znovu na to narazit, k tomu se vrátit a tím se řídit. Na to máš dbát, aby tě milosrdenství a pravda neopouštěly - a tak a v tom nalezneš milost a prospěch výborný před Bohem i lidmi. Tady je tvá hodnota, tvůj význam, tvé místo ve světě.

Ptejme se sami sebe - neopouštějí nás často milosrdenství a pravda? Máme toto stále na paměti?

Ale i když se člověk snaží a na milosrdenství a pravdu nezapomíná - a díky tomu začne být třeba i vážen a uznáván - pak je tu určité nebezpečí. Může se stát (a bohužel se i velmi často stává), že člověk najednou podlehne iluzi o sobě samém. Začne si namlouvat, jak je důležitý a úspěšný díky své vlastní práci a píli, díky svým kouzelným vlastnostem a nepostradatelným dovednostem. Zapomene na boží vklad, bere svůj význam jako samozřejmost, jako něco, co si sám vysloužil.

A to je krok mimo. Mnoho zpočátku milosrdných a pravdivých lidí, když v životě něčeho dosáhli a druzí je začali uznávat, takto selhalo a na hrdle svém a na tabuli srdce svého začali víc než boží milost vystavovat své schopnosti, svou inteligenci, a někdy už jen svůj obličej - až k trapným a směšným koncům, někdy i koncům tragickým.

A proto tu čteme výzvu, výstrahu: Doufej v Hospodina celým srdcem svým, na rozumnost svou nespoléhej. Hledá-li kdo recept na dobrý a zdravý život, pak tady může nalézt. Nebýt moudrý jen u sebe, ale v Hospodina doufat a jeho slovo poslouchat. V tom je hráz proti nebezpečí pýchy a namyšlenosti, proti zaměňování božích darů za vlastní zásluhy.

Chceš-li nalézt milost a prospěch výborný, je třeba mít na paměti milosrdenství a pravdu, ale zároveň je nutná pokora a bázeň boží. A odmítání zlého. Budeš-li tento život kristovský v sobě mít, pak to bude zdraví životu tvému a rozvlažení kostem tvým, byť bys i kříž měl nésti, byť by tvé tělo ke smrti pracovalo.

Náš prospěch před druhými je důležitý. Ale ještě důležitější je být v životě ku prospěchu druhým. Amen