DVACÁTÁ OSMÁ BOHOSLUŽBA DESERT - 14. 6. 2009

Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. (Mt 6,33)

Ježíš říká - hledejte! Je dobré být lidmi hledajícími, tvořit společenství hledajících. Je dobré být otevřen tomu, co teprve přichází, co teprve poznám. Na to mnohdy zapomínáme. Nežijeme spíš jako ti, co už našli? Co je jim všechno jasné a nepotřebují nic měnit, nic opouštět a nic nalézat? A mimochodem, neštvou nás někdy i církve a sekty právě proto, že působí víc jako společenství sebejistých, nežli společenství hledajících?

Být hledačem však neznamená jen tápat a bloudit, zmateně se životem plácat a nikdy si nebýt ničím jist. Ne, tady se udává směr lidského hledání, vždyť víme, po čem toužíme. Nemá smysl hledat nahodile, chaoticky. Bezbřehost nás pohltí a rozemele. Můžeme hledat především Boží království a spravedlnost. V tom je milost, že známe směr, že víme o cestě. A co to znamená konkrétně - hledat boží království a spravedlnost? Hledat vládu lásky v tomto světě. Dávat přednost milosrdenství před tvrdostí srdce, dávat přednost službě a nezištnosti před sobectvím a chamtivostí. Usilovat o pokoj a mír, zastávat se slabých, chtít dobré i pro ty, kteří mi nejsou sympatičtí, usilovat o lidskou důstojnost. Doufat v odpuštění a vidět sám sebe přiměřeně.

Nepřehlédněme to jedno slovíčko - především. Hledejte především jeho království a spravedlnost. Bible se netváří, že tu nejsou jiné starosti, potřeby a problémy. Ježíš neříká - hledejte jedině boží království, nýbrž především, nejprve. Na prvním místě. A to znamená - uprostřed našeho běžného živobytí, uprostřed starostí o práci, rodinu, peníze. Mezi tím vším, s čím se denně potýkáte, na prvním místě hledejte boží kralování a jeho spravedlnost! Ve chvílích příjemných i smutných, šťastných i nešťastných, hojných i bídných, vyhlížejte boží pravdu, boží vládu lásky, která přichází a vítězí. Tak se naučíte milosrdenství, pravdivosti, úctě k člověku. V této perspektivě žijte, toto dílo přijímejte a šiřte je dál.

Toto může mít dopad - možná překvapivě - i pro naše politické rozhodování:

T.G. Masaryk ve Světové revoluci napsal: „Poměr náboženství k politice a praktickému životu vůbec pojímám podle přikázání, abychom hledali nejprve království Božího a jeho spravedlnosti - a vše potřebné bude nám přidáno; člověk a národ s náboženským přesvědčením, národ s pevnou vůlí uskutečnit své ideály, svého dosáhne vždy. To je moje životní zkušenost, to poučení jsem vyvážil z dějin národa našeho a národů všech.“

Tak vida, i pro naše přebývání v EU to tedy může platit. Nemusíme mít na prvním místě svou vlast, svůj stát, svůj jazyk, svou demokracii. Ale tehdy, když budeme mít na prvním místě boží království a jeho spravedlnost, tj. když každý z nás bude mít starost především o lásku v tomto světě, tehdy nám budou i ty ostatní věci přidány. Když zakotvíme svůj život v evangeliu božího kralování, pak nám bude dopřána i vlast, i stát, i jazyk, i demokracie.

Ale samozřejmě, nejde jen o politiku. Platí to všude, že bez lásky se žít nedá. Každý z nás je důležitý, naše hledání lásky je zcela zásadní. Amen