STO PATNÁCTÁ BOHOSLUŽBA DESERT - 8. 12. 2019

Pozůstatek Izraele se již nebude dopouštět bezpráví a mluvit lživě, v jejich ústech se nenajde jazyk lstivý. Budou se pást a odpočívat a nikdo je nevyplaší. (Sof 3, 13)

Vánoce jsou svátky pokoje. V adventu tedy můžeme přemýšlet, co pokoj znamená, jak vypadá, jak jej dosáhnout. Tenhle text z proroka Sofoniáše může nám k tomu hezky pomoci.

Za prvé je tu řeč o konci bezpráví. Pozůstatek Izraele se již nebude dopouštět bezpráví. To je náš výhled, náš cíl, ať už si za pozůstatek Izraele dosadíme církev, národ či společnost. Důraz na lidská práva a jejich ochranu, důraz na nezávislé soudnictví, důraz na právo a spravedlnost, to vše má dobrý biblický základ. Nechceme páchat křivdy a nespravedlnosti, nechceme ubližovat, poškozovat a křivdit, nechceme páchat nepravosti. Bibli o to velice jde, a mělo by o to jít i nám. Měli bychom hájit vládu práva a spravedlnosti, proti případům bezpráví vystupovat, hlavně je sami nečinit. A také obětem bezpráví pomáhat a za ně se modlit.

V dnešním globalizovaném světě, kdy máme informace vpodstatě o všem, co se na zeměkouli šustne, je asi velmi obtížné všechno obsáhnout, a zároveň se vším bezprávím skončit. To asi nedokážeme. Ale jako pozůstatek Izraele, řekněme třeba jako malá komunita Desertní, bychom se k tomu blížit mohli. V našich osobních životech dávejme pozor na to, abychom nekřivdili, abychom neubližovali, abychom nepáchali bezpráví. Právě v tom je nám Kristus velkou pomocí. On přichází se svou láskou do našich srdcí a učí nás ohleduplnosti a respektu k našim bližním. Láska s bezprávím bojuje, láska nad bezprávím vítězí.

Za druhé je tu řeč o konci lhaní. Pozůstatek Izraele již nebude mluvit lživě. To je velké a aktuální téma. Neboť bohužel – lež se stala v našich časech opět běžnou věcí, zamořuje veřejný prostor a jistě neblaze působí na klima ve společnosti. Je to dost strašné. Když vrcholný politik, proč by nelhali ostatní, a proč by nelhaly děti ve školách, že ano? Pravdomluvnost je přitom cosi základního, co zakládá důvěru mezi lidmi, pozitivní nastavení společnosti. Nemluvit lživě by mělo patřit k základní výbavě křesťana, a nic na tom nemění ani případy tzv. milosrdné lži apod. To by by měly být případy velmi výjimečné. Zásadní je nelhat. I to, a právě to, vidíme na Kristu. On přichází do našich srdcí jako láska, která je pravdivá, pravdomluvná. To buď tedy náš výhled a naše naděje, že lež bude poražena. Pravda vítězí!

Za třetí, konec lstivosti. V jejich ústech se nenajde jazyk lstivý. Lstivost je cosi, co možná není tak doočíbijící jako bezpráví a lež. Nicméně, když o tom začneme přemítat, není právě lstivost příčinou mnohého zla? Není to tak, že člověk chce stále nad druhými vítězit, druhé přechytračit, a používá k tomu mnoho svých sil? Je to někdy neuvěřitelné, kolik energie a jaké rafinovanosti jsme schopni vyvinout, abychom druhé předběhli, abychom nebyli za míň, abychom druhé, jak se říká, přechcali. Ono je to možná někdy těžké k posouzení, kdy ještě jde o zdravou ambicióznost, o zdravé prosazování, a kdy už jde o nějakou kulišárnu či rovnou sviňárnu. Ale právě proto, že hranice tu může být křehká, měli bychom si to hlídat a dávat na to pozor. Chtít někoho nachytat, znemožnit, zesměšnit, to bychom dělat neměli. Také v tom Kristus přichází do našich srdcí. V jeho ústech nebylo lsti, říká prorok Izaiáš. A my se od něho můžeme učit a od něho přijímat sílu k cestě upřímné, bezbranné, tiché.

A za čtvrté, začátek pokoje. Budou se pást a odpočívat a nikdo je nevyplaší. Pokoj je tu zobrazen obrazem pasteveckým. Ovečky se v klidu pasou, odpočívají a nehrozí jim žádné nebezpečí, nikdo je nevyplaší. Přes všechny svízele a nesnáze, co život přináší, je možno nalézt pokoj, je možno prožívat mír v duši a mír ve světě. Šálóm – harmonii s boží vůlí.

Je zajímavé a v jistém smyslu i povznášející, že tu není řečeno, že budou v klidu pracovat, že budou dělat na určitém díle apod. Ne, budou se pást a odpočívat. To je ten pravý pokoj. Odpočinek je tu vysoko ceněn, odpočinutí a pokoj jdou ruku v ruce.

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, zvěstují o Vánocích andělé. Kristus přichází, aby uvedl kroky naše na cestu pokoje – tak to říká u Lukáše Zachariáš ve svém chvalozpěvu.

Pojďme tedy i my za Kristem. Slavit boží pokoj. O Vánocích i v celém životě. Amen